En stribe fotografier af den verdensberømte danske kunstner Olafur Eliasson har denne gang fundet vej til fotoauktionen. Fotografi har fra begyndelsen været byggesten for Eliassons arbejde med de imponerende installationer, han i dag er kendt for verden over.

English speaker? Read this in English at the bottom of the page 

Lys. Vand. Is. Sten. Det er de helt store grundelementer, der rulles ud i den dansk-islandske kunstner Olafur Eliassons verdensberømte kunstinstallationer og i hans fotografier. Eliassons fotografier af den vilde islandske natur har gennem årene været udstillet på alverdens kunstmuseer, udgivet i bogværker og solgt til høje priser på kunstmarkedet. Og det er der en grund til, for fotografierne har siden begyndelsen af Eliassons karriere fungeret som forarbejder til hans storslåede installationsværker og giver derfor en særlig indsigt i Eliassons forhold til den islandske natur, som installationerne udspringer af.

Se alle Olafur Eliassons værker på auktion her

This slideshow requires JavaScript.

At indfange naturen

Helt konkret har han fotograferet den storslåede islandske natur på årlige vandreture i landet. I billederne afdækker han væsentlige grundelementer, som også er en stor del af hans installationsværker – lige fra systematisk affotografering af vandfald, stier i landskabet, isbjerge og vulkanhuller til mere klassisk kunstneriske panoramiske vuer og landskabsbilleder. Det storslåede møde med naturen forsøges indfanget. Af kunstneren. Men hvorfor fotografere vandfald på vandfald og gletscherspalte på gletscherspalte? Hvordan adskiller de sig fra almindelige landskabsfotografier, som dem vi andre tager på en ferie? Og hvordan bidrager de til hans kunstinstallationer?

De berømte installationer

Eliasson er verdensberømt for den imponerende lysinstallation ”The Weather Project” på Tate Modern i London, for at lade vandfald skylle ned rundtomkring i New York og for at lade isbjerge smelte foran Louvre museet i Paris. I Danmark kender de fleste hans regnbuefarvede glaskrone ”Your rainbow panorama” på toppen af museet ARoS i Aarhus, hvor man oplever udsigten over Aarhus skifte i alle regnbuens farver. Mange stiftede også bekendtskab med hans landskabsinstallation på Louisiana Museum for Moderne Kunst for et par år siden. Her blev hele museet omdannet til et goldt stenlandskab med små piblende bække – vel at mærke indendøre.

I samspil og modspil

Mødet mellem natur og kultur – i samspil og modspil – løber som en rød tråd i Olafur Eliassons værk. Ligesom oplevelsen af at være en del af noget større – eller mindre om man vil. Eliassons værker sætter en tyk streg under, at vi ikke kan stille os uden for vores sanser eller uden for naturen. Vi kan teoretisere og se videnskabeligt, kunsthistorisk eller historisk på naturen, men når naturen pludselig inviteres indenfor, eller man står midt i en regnbue og ser ud over Aarhus i lilla, blå eller grønne nuancer, så bliver vi opmærksomme på, at vi er vores sanser. Og som en lille ironisk krølle lader han publikum opleve mødet med naturens kraft i hjertet af finkulturen på kunstmuseer verden over.

Den fotografiske grundforskning

Så selv om Eliasson i dag er mest kendt for de storslåede installationer, så udgør hans fotografier en form for ”grundforskning” i hans kunstneriske arbejde og har siden, han gik på kunstakademiet i begyndelsen af 1990’erne, været en del af hans arbejdsmetode. Det er blevet til en lang, berømt serie af unika-fotografier kaldet Islands-serien: forskellige landskabsfotografier fra Island, ofte med spor af menneskers færden. Derudover har han lavet en lang række sammensatte værkserier, der består af mange enkeltdele, som tilsammen udgør et storværk, fx serien “The Hydraulicpowerstation Serie”, som udbydes på auktionen den 21. november.

This slideshow requires JavaScript.

Højaktuel klimabevidsthed

Fotografierne er konkret dokumentation af Eliasson helt egen, personligt sansede oplevelse og møde med det storslåede i naturen. Men serieformen, der både dokumenterer det enkelte vandhul eller isbjerg og de mange forskellige varianter af vandhul og isbjerge, peger også på en mere almentgældende dualitet: Naturen er både uendeligt varieret, og alligevel kan den systematiseres og kultiveres.

Set i lyset af klimakrise, naturkatastrofer og diskussioner af fakta og fiktion omkring miljøforurening og CO2-udledning er Eliassons værker – både installationerne og fotografierne – stadig højaktuelle. De minder os om, at vi altid blot vil være en lille, bitte del af et meget større (øko)system. Hvis vi vælger at stille os på sidelinjen, og tror vi bare kan observere og teoretisere på afstand, så får vi nok en på opleveren på et tidspunkt, for sådan fungerer naturen.

Olafur by Ai Weiwei
Olafur Eliasson blev i begyndelsen af november portrætteret af kunstneren Ai Weiwei foran en del af den kinesiske kunstners nye installationsværk “Good Fences Make Good Neighbors” i New York. De to kunstnere har tidligere arbejdet sammen og arbejder begge på sætte fokus på nogle af vores verdens helt store problematikker, som fx flygningestrømmen og menneskeskabte miljøpåvirkninger ved hjælp af en kunstnerisk involverende installationer som også har stærke politiske overtoner.

Eftersyn og auktion

Ud over værkerne af Olafur Eliasson præsenterer vi denne gang også en lang række andre fotobaserede samtidskunstværker af danske kunstnere, vintagefotografier og fotodokumentariske samlinger fra blandt andet Kina, Syrien, Egypten, Norge, Japan og andre steder. Alle fotografierne kan ses på eftersyn i vores afdeling på Baltikavej 10 i Københavns Nordhavn den 20. og 21. november mellem kl. 10-17. Selve auktionen løber af stablen lige nu på bruun-rasmussen.dk og slutter 21. november fra kl. 18.

Se alle værkerne på auktionen her

Se den lille film om auktionen, lavet i anledning af Paris Photo 2017

Skærmbillede 2017-11-08 kl. 14.09.00

Light, Water, Ice and Stone: Eliasson’s Play with the Elements

A series of photographs from the world-renowned artist Olafur Eliasson have found their way to the photo auction. From the start, photography has been an important building block in Eliasson’s work with the impressive installations, which he is today known for worldwide. 

Light. Water. Ice. Stone. These are the very foundational elements that are rolled out in the Danish-Icelandic artist Olafur Eliasson’s world-famous art installations and in his photographs. Eliasson’s photographs of the wild Icelandic nature have been exhibited in art museums all over the world, published in books and sold at high prices on the art market. And there is good reason for this, because since the beginning of Eliasson’s career, the photographs have functioned as studies for his magnificent installations, and they therefore provide a special insight into Eliasson’s relationship with the Icelandic nature from which the installations originate.

Capturing Nature

Eliasson has photographed the magnificent Icelandic nature during annual walks and the country. In the pictures, he reveals key elements that are also a large part of his installations – from systematic depictions of waterfalls, trails in the landscape, icebergs and volcanic craters to more classically artistic panoramic views and landscape images. Capturing the grand encounter with nature is attempted. By the artist. But why photograph waterfall upon waterfall and glacier ravine upon glacier ravine? How do they differ from ordinary landscape photographs, like the ones we take on a vacation? And how do they contribute to his art installations?

The Famous Installations

Eliasson is famous for the impressive light installation “The Weather Project” at Tate Modern in London, as well as having waterfalls fall from bridges around New York and letting icebergs melt in front of the Louvre Museum in Paris. In Denmark, most people know his rainbow-coloured glass walkway “Your rainbow panorama” at the top of the ARoS Art Museumin Aarhus, where you can see the view of Aarhus change according to all the different colours of the rainbow. Many also became acquainted with his landscape installation at the Louisiana Museum of Modern Art a couple of years ago. Here, a large part of the museum was transformed into a barren stone landscape with tiny trickling brooks – all of it indoors, mind you.

Interaction and Opposition

The meeting between nature and culture – in interaction and opposition – runs as a thread through Olafur Eliasson’s work. Just like the experience of being part of something bigger –

or smaller so to speak. Eliasson’s work underlines the fact that we cannot separate ourselves from our senses or from nature. We can theorize and view nature scientifically, historically or through art history, but when nature is suddenly invited inside or one stands in the middle of a rainbow and looks out over Aarhus in shades of purple, blue or green, we become aware that we are our senses. And as a small ironic twist, Eliasson lets the audience experience the meeting with the power of nature in the heart of high culture at art museums around the world.

Fundamental Photographic Research

So, even though Eliasson is most famous for his magnificent installations today, his photographs are a form of “fundamental research” in his artistic work and have been part of his work method, since he attended the Royal Danish Academy of Fine Arts in the early 1990s. This has resulted in a long, famous series of unique photographs called the Iceland series: different landscape photographs from Iceland, often with traces of a human presence. In addition, he has produced a large number of composite works consisting of many individual parts, which together constitute a larger work, e.g. the series “The Hydraulic Power Station”, which is offered at the auction on 21 November.

A High Degree of Climate Awareness

The photographs are a solid documentation of Eliasson’s own very personally experienced view and meeting with the grandeur of nature. However, the serial form that both documents the individual waterhole or iceberg and the many varieties of waterholes and icebergs also points to a more universal duality: Nature is both infinitely varied, yet it can be systematized and cultivated.

In light of the climate crisis, natural disasters and discussions of fact and fiction in regard to pollution and CO2 emissions, Eliasson’s works – both the installations and the photographs –

are still highly topical. They remind us that we will always be just a small part of a much larger (eco) system. If we choose to place ourselves on the sidelines and think we can only observe and theorize from a distance, then we will most likely be in for quite the experience at some point, because that is how nature works.

Preview and Auction

In addition to the works by Olafur Eliasson, we also present a large number of other photo-based contemporary artworks by Danish artists, vintage photographs and documentary photo collections from places such as Syria, Egypt, Norway, Japan and more. All photographs can be viewed at the preview in our department at Baltikavej 10 in Copenhagen’s Nordhavn on 20 and 21 November between 10 am and 5 pm. The auction itself is currently up and running on bruun-rasmussen.dk and will begin to end on 21 November from 6 pm.

View all the photographs at auction here

Posted by:Christine Almlund