– billeddigte fra udkanten

En hidtil ukendt suite “billeddigte” af den store danske fotograf og humanist, Viggo Rivad, kommer nu under hammeren. Den fotografiske suite er inspireret af kunstneren Poul Anker Bechs monumentale hovedværk, ”Det tabte land”, og skildrer tankegodset bag, så det kryber ind under huden.

NB English text at the end of this article

Efterladte familiefotos ligger smidt tilfældigt i en kasse. En bog med titlen ”Dette betyder evigt liv” flyder henkastet på et vakkelvornt kakkelbord. Tilgroede og smadrede vinduer. Rådne tagkonstruktioner og murværk, der for længst har givet efter for vind og vejr. Efterladenskaber og kaos efter levet liv, men ingen levende og masser af ubesvarede spørgsmål: Hvem mon har levet her? Hvad der er sket med dem?

Fotografi fra serien “Forladt Hus”. Betitlet og signeret Viggo Rivad på forsiden. Sort-hvid fotografi på RC-papir. Uindrammet. 24×17,7 cm. Vurdering 2000-4000 kr.

Poetisk og forstemmende billedsuite fra udkanten af Danmark

Dansk fotografis store humanist Viggo Rivads (1922-2016) dokumentarisk-poetiske fotografier beskæftiger sig ofte med tab, nederlag og håbløshed, men altid med stor indlevelse og som en hyldest til det levede liv. I den hidtil upublicerede billedsuite ”Forladt Hus”, der nu udbydes på auktion, træder Rivads på én gang følsomme og rå styrke som humanistisk fotograf helt tydeligt frem–poetisk og forstemmende.

Det tabte bogværk

Rivads billedserie blev til som en del af et stort, planlagt bogværk med udgangspunkt i Poul Anker Bechs hovedværk, triptykonet ”Det tabte land”, arbejdsprocessen bag og det konkrete landdistrikt, det er udsprunget af: Vendsyssel. Teksten skulle skrives af digteren Henrik Nordbrandt. Desværre udkom værket aldrig, da Bech døde, inden bogprojektet havde taget form. 

Det monumentale hovedværk, ”Det tabte land”, kan i dag ses på Randers Kunstmuseum, der også ejer en suite fotografier af Poul Anker Bechs arbejdsproces med triptykonet taget af Rivad. Arbejdsbillederne og denne hidtil ukendte serie af billeddigte var begge tænkt til publicering i bogværket. 

Fotografi fra serien “Forladt Hus”. Betitlet og signeret Viggo Rivad på forsiden. Sort-hvid fotografi på RC-papir. Uindrammet. 17,7 x 24 cm. Vurdering 2000-4000 kr.

Menneskelighed og poesi 

”Forladt Hus” skildrer ”Det tabte land”, de udpinte landdistrikter i udkanten af Danmark, men med Rivads karakteristiske poetiske og empatiske blik for det menneskelige aspekt. Hans stærke, humanistiske fotografier er uden drama og overdrivelse. Fotografierne sår frø i beskueren, så man får lyst til at vide mere. Det er fotografier, man ikke bliver færdig med. Fotografier som vækker refleksioner over eget liv.

Rivad er en af dansk fotografis helt store foregangsmænd. Han var stærkt inspireret af den store verdensomspændende udstilling fra MoMA i New York, ”Family of Man” (1955), der blev vist på Charlottenborg i København i 1958. Ambitionen for udstillingen var at skabe større mellemmenneskelig forståelse i tiden efter Anden Verdenskrig gennem fotografiet. En ambition, som Rivad delte i sit fotografi såvel som i sit liv. Han arbejdede mange år som taxachauffør, så han kunne arbejde frit med sit fotografi. Siden sin debut i 1946 udgav han flere fotobøger og udstillede på bl.a. Brandts i Odense, Glyptoteket og Gl. Holtegaard.  

Fotografi fra serien “Forladt Hus”. Betitlet og signeret Viggo Rivad på forsiden. Sort-hvid fotografi på RC-papir. Uindrammet. 17,7 x 24 cm. Vurdering 2000-4000 kr.

Eftersyn og auktion

Hele billedsuiten sælges på fotoauktion på nettet og kan ses sammen med det øvrige udvalg af fotografier på vores eftersyn i vores afdeling i Nordhavn til 9. april. Auktionen foregår på nettet i samme periode og slutter fra kl. 19 den 9. april. 

Se alle Viggo Rivads værker

Se hele fotoauktionen 

Fotografi fra serien “Forladt Hus”. Betitlet og signeret Viggo Rivad på forsiden. Sort-hvid fotografi på RC-papir. Uindrammet. 24 x 17,7 cm. Vurdering 2000-4000 kr.

“Abandoned House”

– Visual Poetry from the Outskirts

A previously unknown suite of “visual poems” by the great Danish photographer and humanist, Viggo Rivad, is now up for auction. The photographic suite is inspired by the artist Poul Anker Bech’s monumental work, “Det tabte land” (The Lost Land) and depicts the body of thought behind it, leaving the viewer with an indelible and uneasy impression.

Abandoned family photos tossed randomly into a box. A book entitled “This Means Eternal Life” casually flung on a rickety tile table. Overgrown and smashed-in windows. Rotten roof structures and masonry that have long since yielded to wind and weather. Remnants and chaos after lived lives, but no living people are present – only lots of unanswered questions: Who lived here? What happened to them?

Poetic and Disheartening Picture Suite from the Outskirts of Denmark

Danish photography’s great humanist Viggo Rivad’s (1922-2016) poetic and documentary photographs often deal with loss, defeat and hopelessness, but always with great empathy and as a tribute to the lived life. In the hitherto unpublished picture suite ”Forladt Hus” (Abandoned House), which is now being offered at auction, Rivad’s at once sensitive as well as raw strength as a humanistic photographer emerges clearly – poetically and dishearteningly.

The Lost Book

Rivad’s photo series was created as part of a large book project based on Poul Anker Bech’s main work, “The Lost Land” triptych, the process behind the work and the specific rural area in Northern Jutland it originated from called Vendsyssel. The text was supposed to be written by the acclaimed Danish poet Henrik Nordbrandt. Unfortunately, the book was never published since Bech died before the project had taken shape.

Today, the monumental work, “The Lost Land”, can be seen at Randers Art Museum, in Jutland which also owns a suite of photographs by Rivad that depict Poul Anker Bech’s process with creating the triptych. The images taken of the process and this hitherto unknown series of image poems were both intended for publication in the book.

Humanity and Poetry

“Abandoned House” depicts “The Lost Land”, the dilapidated rural areas on the outskirts of Denmark, but with Rivad’s characteristic poetic and empathetic eye for the human aspect. His powerful, humanistic photographs are without drama and exaggeration. The photographs entice the viewer’s mind, making you want to know more. These are photographs that you are never done with. Photographs that make you reflect on your own life.

Rivad is one of Danish photography’s great pioneers. He was highly inspired by MoMa’s large world-touring exhibition, “Family of Man” (1951), which was shown at Charlottenborg in Copenhagen in 1958. The ambition for the exhibition was to create a greater understanding between people in the post-World War II period through photography. An ambition that Rivad sought in both his photograph as well as in his life. For many years, he worked as a taxi driver to avoid having to commercialise his work with photography. Since his debut in 1946, he has published several photo books and exhibited in Danish museums such as Brandts in Odense, The Glyptotek in Copenhagen and Gl. Holtegaard north of Copenhagen.

Preview and Auction

The entire suite of photographs will be sold at an online photo auction. The preview of the suite can be viewed together with the rest of the photographs of the auction at our offices in Nordhavn, Copenhagen, until 9 April. The auction takes place online during the same period and will end at 7 pm and onwards on 9 April.

Posted by:Christine Almlund