(English translation below)

Der er tale om abstraktion fra allerøverste hylde, når vi i begyndelsen af juni svinger hammeren over to fotografier af den indflydelsesrige tyske samtidskunster Thomas Ruff, hvis kunstneriske mål er at få os til at tænke og at stille spørgsmål til alt det, vi normalt forstår ved fotografi. 

Hvad er et fotografi egentlig? Er det fastholdelse af et øjeblik, der engang var? Eller ren gengivelse af virkeligheden? Betyder det noget, om fotografiet er taget med et kamera? Er det mere ægte, når det er sort-hvid end i farver? Kan man overhovedet tale om ”ægte” fotografi? Hvilken forskel gør det, når fotografi skalleres op i gigant format?

Fotografier om fotografi

Den tyske samtidskunstner Thomas Ruff sætter spørgsmål som disse under lup i sin kunst. De to værker, vi nu kan præsentere på auktion i Bredgade, er da også kendetegnet ved at være fotografier om fotografi, mere end de er fotografier af noget. Ruffs tilgang til fotografier er nemlig mere som videnskabsmandens end historiefortællerens. Serie for serie har han igennem sin karrierer leget med de fotografiske konventioner, og udfordret den udbredte opfattelse af, at fotografi ”bare” er en 1:1 gengivelse af virkeligheden. 

“Art must make people think” – Thomas Ruff

Düsseldorf Skolens første kuld

Thomas Ruff var blandt det første, betydningsfulde kuld elever på den såkaldte Düsseldorf Skole. Skolen talte også navne som Thomas Struth, Candida Höfer og ikke mindst den navnkundige Andreas Gursky – hvis fotografi ”Rhein II” er kendt som et af verdens dyreste fotografier, efter det i 2011 blev solgt for svimlende 2,7 millioner pund på auktion. Düsseldorf Skolen blev ledet af det tyske fotografpar Berndt og Hilla Becher, hvis objektive, dokumentariske blik og serielle fotografiske form i dag er legendarisk og har haft indflydelse langt ud over rækkerne af deres egne elever. 

Undersøgelser af det fotografiske grænseland

Men hvor Becher-parret holdt sig til det objektive fotografi efter en fast formel, har Ruff siden sin debut grebet mediet an på nye måder og fra serie til serie udvidet undersøgelsen af mediets grænseland, der balancerer et sted mellem videnskab og kunst. I de tidlige år var det de traditionelle rammer for det klassiske fotografi, fx sort-hvid vs. farvebrug, og brugen af store formater, der blandt andet var med til at sætte fokus på fotografiet som kunstværk. De seneste årtier har han i højere grad beskæftiget sig med det digitale fotografis grænser: “The computer is an excellent new tool for photography, an extension for the dark room. It allows us to change colours and resolutions, parts of a picture or even an entire picture,” har han sagt. 

Thomas Ruff: “Substrat 24 III”. Sign. på bagsiden Thomas Ruff 1/3, 2004 med titel. C-print på diasec. 269,2×167,6. Vurdering 300.000-350.000 kr.

Kameraløse digitalfotografier og digital impressionisme

Værket ”Substrat 24 III” er et eksempel på denne type fotografi. Det er et kameraløst fotografi, skabt på computeren. Ruff har fundet japanske Manga figurer – som Internettet er så rig på – hvorefter han med digital lag-på-lag teknik har forvrænget Manga-billedet til ukendelighed. Resultatet er et formløst farvevirvar – et abstrakt værk i sig selv. Dette understreger Ruff yderligere ved at skalere værket op i enorm størrelse (værket måler 269,2 x 167,6 cm).

Det andet værk “Jpeg cn01 (Norwegian Sea)” på auktionen sætter Ruff vores virkelighedsforståelse i et digtalt styret billedunivers på prøve. Her har Ruff brugt fotografier i lav opløsning, som sidenhen er blevet forstørret mange gange. Værkerne kan sagtens ses på afstand, men lige som impressionistiske kunstværker opløses helheden, når man kommer tæt på – i stedet fremtræder slørede, abstrakte pixelfirkanter. Ruffs billeder udstiller derved den skrøbelige ægthed og reference til virkeligheden, vi ofte forbinder med fotografi.

Thomas Ruff: “Jpeg cn01 (Norwegian Sea)”. Sign. på bagsiden Thomas Ruff 2/3, 2005 med titel. C-print på p diasec. 188×243. Vurdering 200.000-250.000 kr.

Eftersyn: 23.-27. maj // Auktion: 3.-4. maj

Se alle fotografier på auktion lige nu

Se hvordan du byder på traditionel auktion her

English version:

Thomas Ruff: Abstraction from the Top Shelf

We can present a degree of abstraction from the very top shelf when we in early June auction off two photographs by the influential German contemporary artist Thomas Ruff. His artistic ambition is to make us think and question our normal understanding of photography.

What is a photograph in its essence? Is it the retention of a moment that once was? Or is it simply a reproduction of reality? Does it matter if the photograph was taken with a camera? Is it more real when it is black-and-white than in colour? Can you even talk about “real” photography? What difference does it make when photography is blown up into a gigantic format?

Photographs About Photography

The German contemporary artist Thomas Ruff closely examines questions such as these in his art. The two works that we can now present at the auction in Copenhagen are also characterized by being photographs about photography – more than being photographs of something. Ruff’s approach to photographs is more like a scientist’s than a storyteller’s. In series after series throughout his career, he has played with the conventions of photography and challenged the widespread perception that photography is “merely” an exact representation of reality.

Düsseldorf’s First Batch

Thomas Ruff was among the first significant batch of students from the so-called Düsseldorf school. The school also included names such as Thomas Struth, Candida Höfer and, not least, the renowned Andreas Gursky – whose photograph “Rhein II” is known as one of the world’s most expensive photographs after it was sold for a staggering £ 2.7 million at auction in 2011. The Düsseldorf school was led by the German photographer couple Bernd and Hilla Becher, whose objective, documentary look and serial photographic form are legendary today and have played an influence far beyond the ranks of their own students.

Examinations of the Borderland of Photography

But where the Bechers adhered to the objective photography in accordance with a fixed formula, Ruff has since his debut approached the medium in new ways, and from series to series he has expanded the study of the media’s borderlands in a balance somewhere between science and art. In his early work, he used the traditional framework of classical photography, e.g. black and white vs. colour, and large formats to place an emphasis on the photography as a work of art. In recent decades, he has been more concerned with the borders of digital photography: “The computer is an excellent new tool for photography, an extension for the dark room. It allows us to change colours and resolutions, parts of a picture or even an entire picture,” he has said.

Camera-less Digital Photographs and Digital Impressionism

The work “Substrat 24 III” is an example of this type of photograph. It is a camera-less photograph created on the computer. Ruff has found images of Japanese Manga characters – which the Internet abounds with. He has then distorted these images beyond recognition through a digital layer-upon-layer technique. The result is a formless swirl of colour – an abstract work of art in itself. This is further emphasized by increasing the scale of the work to an enormous size (the work measures 269.2 x 167.6 cm).

In the second work at the auction, “Jpeg cn01 (Norwegian Sea)”, Ruff challenges our understanding of reality in a highly controlled visual universe. Here, Ruff has used low-resolution photographs, which he has then enlarged many times over. The works can easily be viewed at a distance, but like Impressionist artwork, the image begins to dissolve as you move closer and blurred, abstract pixelated squares appear instead. Ruff’s images thereby highlight the fragile authenticity and reference to reality we often associate with photography.

Preview: 23-27 May

Auction: 3-4 May

Posted by:Christine Almlund