Vi er helt elektriske! I 2020 sætter vi nemlig ekstra strøm til samtidskunsten på vores auktioner. Første gang bliver på den Traditionelle Auktion den 3.-4. marts, hvor stribevis af kunstneriske ‘sammenstød’ af nogle af vor tids mest interessante danske og internationale kunstnere har fundet vej.

English speaker? Check out the English version below

Samtidsstød

Samtidskunst er bedst, når den kan skabe bevidsthed om vores ofte paradoksale og forvirrende hverdagsliv. I kunsten er der nemlig plads til det skæve og uforudsigelige, der som elektriske stød kan ryste vores trummerum og åbne for nye indsigter. Og så er den ofte ikke lige sådan at rubricere.

Günther Förg: Uden titel. Sign. på bagsiden Förg 2001. Vurdering 600.000–700.000 kr.

Vi har i de senere år oplevet en stigende auktionsinteresse for netop dette område og et ønske om at blive klogere på, hvad der egentlig er på færde i den. Derfor har vi valgt, at 2020 bliver året, hvor vi sætter ekstra strøm til lige præcis samtidskunsten – fra fotografi og grafik til maleri og skulptur. Første gang bliver på den Traditionelle Auktion i marts, hvor vi præsenterer et stærkt udvalg af både etablerede auktionsnavne og auktionsdebutanter. 

Det legesyge sammenstød 

En af auktionsdebutanterne er kunstneren Morten Steen Hebsgaard, der i dag nok bedst kendes som en del af den succesfulde kunstnergruppe A-kassen. Hebsgaards værker er et legesygt univers af finurlige konstruktioner med videobånd, appelsiner, gamle stilmøbler, IKEA-kopiværker og Storm P.-agtige maskinerier. Grænsen mellem kunst og brugsgenstande brydes ned og forvandles til absurde skulpturer. Også i “Survival of the fittest” fra 2006, der præsenteres på auktionen. Her er to af de ikoniske trehjulede Winther-cykler konstrueret til at skabe uundgåelig konflikt og sammenstød som en bittersød påmindelse om, at Darwins lov allerede gælder på legepladsen.

Morten Steen Hebsgaard: “Survival of the fittest”, 2006. Vurdering 20.000-25.000 kr.

Det skæbnesvangre sammenstød 

I Allan Ottes ”Smadret” fra 2007 er to gule HT-bussers skæbnesvangre sammenstød langt ude i et snedækket og mennesketomt landskab allerede sket. Landsbykirken er tilsyneladende eneste vidne. Umiddelbart er formsproget hyper-realistisk, men ved nærmere øjekast forvandler penselstrøgene sig til et tydeligt vertikalt og horisontalt linjespil, nærmest som pixels på en skærm, der tæt på giver værket en abstrakt dimension. Værkets foruroligende og drømmeagtige udtryk understreges af kunstnerens vekselvirkning mellem skarphed og uskarphed. 

Allan Otte: “Smadret”, 2007. 122 x 250 cm. Vurdering 125.000-150.000 kr.
Michael Kvium: "Obey the Colors", 2017. 150 x 100 cm. Vurdering 250.000-275.000 kr.

Kviums hyldest til Mertz

Michael Kvium er også med i opløbet af samtidskunst. I værket ”Obey the colours” bygger han bro mellem generationerne i sin skildring af en forhutlet kunstnertype foran et rødt og blåt maleri – en hyldest til kunstneren Albert Mertz, der netop havde disse farver som sine foretrukne, og som i år ville være fyld 100 år. Mertz var professor for Kvium på kunstakademiet, og i 1990 medvirkede han i en film, hvor de unge kunstnerkollegaer Kvium og Christian Lemmerz sidder på Mertz’ yndlingsværtshus Andys Bar i København. De to unge kunstnere er naturligvis iført store plastikører og lytter pligtskyldigt til den gamle mester og hans betragtninger omkring kunstens betydning for det moderne menneske – ”Obey the master” fristes man til at tænke

På auktionen markerer vi netop 100-året for tusindkunstneren og meningsdanneren Mertz, der havde det forenklede og konstruktive formsprog sammen med de blå og røde farver som sit kunstnerisk omdrejningspunkt. Hans samlede virke står som et begavet eksperiment udi maleriets udtryksformer, og de iøjefaldende værker afspejler en anarkistisk og humoristisk holdning til kunsten og kunstinstitutionen. Se Mertz udvalget her

Følg samtidskunsten: Bruun Rasmussen Contemporary

At vi nu sætter ekstra strøm på samtidskunsten betyder, at du fremover kan tilmelde dig et særskilt nyhedsbrev om samtidskunst. Du kan også holde dig opdateret på området via her på siden og via vores Contemporary Instagram. 

Ud over det store udvalg af samtidskunst på den Traditionelle Auktion, kan du allerede nu glæde dig til vores kommende Netauktion over samtidskunst i foråret. Auktionen er åben for indleveringer frem til 28. februar.

For yderligere information, kontakt venligst:

Niels Boe Hauggaard: 8818 1182 · nbh@bruun-rasmussen.dk

Kathrine Eriksen: 8818 1184 · ke@bruun-rasmussen.dk

Christine Almlund: 8818 1216 · cal@bruun-rasmussen.dk

Stephanie Ingemann-Petersen: 8818 1185 · sip@bruun-rasmussen.dk

Peter Beck (Aarhus): 8818 1186 · pb@bruun-rasmussen.dk

John Kørner: “Slut”. 1996. Vurdering 30.000–40.000 kr.

Auktionshaj… Eller ej? Sådan går du på traditionel auktion

A Conduit for Contemporary Art

We’re so excited – it’s almost electrifying! In 2020, we will strive to be an extra powerful conduit for Contemporary Art at our auctions. The Live Auction on 3-4 March, will be the first event where many of the artistic ‘jolts’ created by some of the most interesting Danish and international artists of our time have found their way to the selection.

Contemporary Jolts of Art

Contemporary Art is at its best when it can create awareness of our often paradoxical and confusing everyday life. In art, there is room for the quirky and unpredictable that like a jolt of electricity can shake up our everyday routines and provide us with new insights. And the category is often not that easy to classify.

In recent years, we have seen a growing auction interest in Contemporary Art and a desire to learn more about what is happening in this part of the art world. That is why we have chosen 2020 as the year where we will add extra power to our promotion of Contemporary Art – from photography and prints to paintings and sculptures. The first event with this increased attention paid to the category will be at our Live Auction in March, where we can present a strong selection of both established names and auction debutants.

A Playful Clash

One of the debutants is the artist Morten Steen Hebsgaard, who is probably best-known today for his role in the successful artist group A-kassen. Hebsgaard’s works create a playful universe of quirky designs with videotapes, oranges, old period furniture, IKEA imitations and Rube Goldberg machines. The boundary between art and everyday items is broken down and the parts are transformed into absurd sculptures. This is also the case with the offered work “Survival of the Fittest” from 2006. Here two of the iconic Winther tricycles are designed to create inevitable conflict and clashes as a bittersweet reminder that Darwin’s law is already in force on the playground.

A Fateful Crash

In Allan Otte’s “Smadret” (Wrecked) from 2007, the fateful crash between two yellow buses in the middle of a snowy and desolate landscape has already happened. The village church appears to be the only witness remaining. At first glance, the idiom appears hyper-realistic, but when looking closer the brush strokes transform into clear vertical and horizontal lines, almost like pixels on a screen. The unsettling and dreamlike expression of the work is emphasized by the artist’s use of both sharpness and blurriness.

Kvium’s Tribute to Mertz

Michael Kvium is also a part of the Contemporary Art category. In the work “Obey the Colors” he establishes a bridge between generations in his portrayal of a scruffy-looking artist in front of a red and blue painting – a tribute to the artist Albert Mertz. This artist’s favourite colours were red and blue, and he would have turned 100 this year.Mertz was Kvium’s professor at the Royal Danish Academy of Fine Arts, and in 1990 Mertz starred in a film in which the young artists Kvium and Christian Lemmerz sit at Mertz’s favourite pub, Andy’s Bar, in Copenhagen. The two young artists are of course wearing large plastic ears and dutifully listen to the old master and his ruminations about the importance of art for the modern man – the words “Obey the Master” come to mind. At the auction we celebrate the 100th anniversary of the multi-faceted artist and opinion former Mertz, who had a simplified and constructionist idiom combined with blue and red colours as his artistic focal point. His entire oeuvre stands as an insightful experiment in the forms of expression of the painting, and the eye-catching works reflect an anarchistic and humorous attitude to art and the institution of art. View the selection of artwork by Mertz here

Follow Contemporary Art with “Bruun Rasmussen Contemporary”

The fact that we now add extra power to our promotion of Contemporary Art means that in the future you can sign up to a separate newsletter about Contemporary Art. You can also stay up to date about the category through this blog and Instagram profile “Bruun Rasmussen Contemporary”.

In addition to the large selection of Contemporary Art at the Live Auction, you can already now look forward to our upcoming Online Auction of Contemporary Art this spring. The auction is open for consignments until 28 February.

Sign up for the newsletter here

Posted by:Christine Almlund